CSIC – Col·labora en el projecte Safeair per a la desactivació del virus SARS-CoV- 2 a l'aire i les superfícies.

A principis de 2021 es va signar un acord amb el CSIC (Consell Superior de Recerques Científiques) per a la realització del Projecte de Recerca i desenvolupament titulat "Simulació computacional de processos de desinfecció per al cas del virus SARS-CoV- 2" l'objectiu d'aquesta col·laboració amb el CSIC és la de crear un equip purificador que desactivi els patògens en l'aire i les superfícies.

L'estudi s'ha realitzat en el ICMAB-CSIC en el marc del contracte de R+D signat amb el Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC).

Investigador responsable del projecte: Dr. Jordi Faraudo (Científic Titular del CSIC, ICMAB-CSIC, RL5-“Bioactive Materials for Therapy and Diagnosi”)

Resum del Projecte de recerca i desenvolupament amb el CSIC

Estudis previs demostren la capacitat dels radicals hidroxils per a la desinfecció de l'aire i superfícies interiors enfront de determinats compostos orgànics volàtils i uns certs microorganismes patògens mitjançant processos d'oxidació avançats. Donada l'actual situació de pandèmia originada pel virus SARS-CoV-2, es proposava la qüestió de determinar si aquest mètode de desinfecció podria ser utilitzat en aquest cas. L'objectiu d'aquest projecte era determinar tant l'existència d'una base científica per a l'ús d'aquest procés en la desinfecció contra el virus SARS-CoV-2 com la seva viabilitat.

En particular, es proposava utilitzar tècniques de modelització i simulació per a estudiar el possible efecte dels processos d'oxidació esmentats en el cas de presència de virus SARS-CoV-2 en l'ambient. La metodologia a emprar és similar a la que el grup de Simulació del ICMAB ha utilitzat en els seus estudis recents sobre el virus SARS-CoV-2 i les seves interaccions amb materials.

Descripció tècnica del projecte

1. Estudi comparatiu dels efectes dels radicals hidroxils en virus respiratoris de transmissió aèria

Es realitza una anàlisi actualitzada de la bibliografia científica respecte a l'efecte de radicals hidroxils en altres casos de transmissió de virus respiratoris. Aquests resultats previs s'empren, juntament amb les dades estructurals coneguts dels diversos virus i l'efecte produït per l'oxidació dels radicals hidroxils per a establir una correlació entre efectivitat del procés de desinfecció i l'estructura del virus. Aquesta correlació s'empra, juntament amb el coneixement actual de l'estructura del virus SARSCoV-2, per a una avaluació inicial del possible ús de radicals hidroxils com a mètode de desinfecció.

2. Estudi computacional de l'efecte dels radicals hidroxils en aerosols transportadors de virus SARS-CoV-2

Segons la literatura científica, la propagació aèria del virus SARS-CoV-2 es realitza mitjançant aerosols complexos, coneguts com BSLV, que contenen mucoses humanes (que prevenen l'evaporació), sals, aigua i virus infecciosos. Sembla plausible que aquests aerosols puguin ser sensibles a l'acció dels radicals hidroxils pel que es realitzarà un estudi de simulació molecular de la interacció entre els components químics coneguts dels aerosols BSLV i els radicals hidroxils. A partir dels resultats de la simulació, s'avalua la capacitat d'aquests radicals per a desestabilitzar els aerosols BSLV i per tant interrompre la transmissió aèria del virus SARS-CoV-2 així com altres virus que tinguin mecanismes de propagació anàlegs. A més, l'anàlisi comparativa entre els resultats de l'apartat 1 i 2, permet establir les bases científiques a nivell molecular dels estudis empírics previs realitzats sobre l'efecte dels radicals hidroxils en processos de desinfecció.

3. Estudi computacional de l'efecte dels radicals hidroxils en la membrana del virus SARS-CoV-2

Partint del coneixement detallat a nivell molecular actual del virus SARS-CoV-2, s'estudia l'efecte directe dels radicals hidroxils sobre els components de la membrana del virus. D'aquesta manera s'avalua si aquests radicals tenen capacitat d'afectar la integritat d'un virió de SARS-CoV- 2.

4. Avaluar la capacitat bactericida del dispositiu SafeAir de l'empresa SafeInnova® enfront de bacteris que desenvolupen multiresistència, utilitzant en particular el bacteri Pseudomonas Aeruginosa

5. Avaluar la capacitat viricida del dispositiu SafeAir de l'empresa SafeInnova® front virus SARS-CoV-2 i l'Adenovirus, així com altres virus que tinguin mecanismes de propagació anàlegs.

Resultat de la recerca

Els resultats obtinguts fruit de la recerca efectuada pel CSIC demostren l'efecte bactericida i viricida de l'equip.

Els resultats demostren que l'equip SafeAir® presenta efecte bactericida sobre mostres bacterianes col·locades a diferents distàncies de l'equip. L'efecte bactericida de l'equip SafeAir® augmenta de forma aproximadament lineal amb el temps d'exposició, observant-se una reducció del creixement bacterià del 100% al 31% durant la durada total de l'experiment (2 hores). L'efecte bactericida mostra un efecte directament proporcional al temps d'exposició, la qual cosa permet estimar en unes 3 hores el temps necessari per a aconseguir una eliminació completa (0% creixement) en colònies de bacteris dipositats en una superfície.

Actualment s'estan realitzant les proves en els laboratoris de bioseguretat III del centre de recerca LEITAT, les proves amb els virus SARS-CoV-2 i Adenovirus (responsable dels actuals contagis d'hepatitis).

Les primeres proves realitzades amb els bacteris Pseudomonas Aeruginosa. Indiquen que els resultats són positius ja que la resistència als virus és molt de menor que el dels bacteris.

Veure mes informació sobre el dispositiu Safeair