Durant els últims anys, la pràctica totalitat de la població mundial ve respirant aire contaminat que incompleix els estàndards recomanats per l'OMS (Organització Mundial de la Salut) per aquesta raó és tan important millorar la qualitat de l'aire que respirem. Les últimes estimacions globals de l'OMS sobre la repercussió sanitària de la contaminació atmosfèrica són molt preocupants i eleven fins prop de mig milió les morts prematures anualment als països europeus per la mala qualitat de l'aire, en primer lloc per l'exposició a PM (material particulat), que en funció de la seva grandària poden fins i tot arribar al reg sanguini, en segon lloc, per l'exposició a diòxid de nitrogen (NO2) i finalment per exposició a ozó troposfèric que és causat per l'existència dels elements volàtils (VOCs) en l'aire, ja que aquests són precursors de la generació de l'ozó contaminant.

L'origen d'aquest problema a les nostres ciutats es troba principalment en les emissions originades pel tràfic motoritzat, les causades per les calefaccions, així com les ocasionades pel trànsit marítim i aeri en aquelles ciutats que disposen de port i/o aeroport pròxim.

D'altra banda, l'epidèmia provocada per l'aparició de la COVID-19, ha posat de manifest, la necessitat de dotar a la societat de productes destinats a garantir la higiene i la seguretat, com són els productes hidroalcohòlics i les màscares, que s'han tornat d'ús quotidià, i d'altra banda la de crear espais segurs on es pugui combatre la presència d'elements patògens (virus, bacteris i fongs).

A pesar que la vacunació que s'està duent a terme garanteix una protecció molt elevada del SARS-CoV-2, no aconsegueix una protecció del 100%, ja que existeixen casos de persones vacunades que s'han contagiat de Covid, i, d'altra banda, les mutacions del virus redueixen les possibilitats d'eliminar la presència d'aquest, amb el que les mesures d'higiene i desinfecció hauran de continuar prenent-se en el futur. Com demostren estudis recents, els efectes del canvi climàtic tenen incidència directa sobre la presència de nous virus. Un recent estudi de la Universitat de Cambridge revela perquè el que el canvi climàtic hauria influït en el sorgiment del SARS-CoV-2 i el seu pas d'animals a humans, ja que segons aquest estudi, l'escalfament global i l'increment de gasos d'efecte d'hivernacle han provocat canvis en la vegetació que han permès a espècies com les ratapinyades, la presència de les quals està associada a un major número de coronavirus, estendre els seus hàbitats i viure en nous territoris.

Segons un altre estudi recent, tres de cada quatre noves malalties en humans té un origen zoonòtic (grip aviària, ébola o, com no, la pròpia COVID-19). Es tracta en tots casos de malalties causades per patògens que inicialment afectaven altres espècies i se les han enginyat per a saltar fins als humans i provocar epidèmies.

Tot això, ens fa pensar que l'aparició de nous virus serà un fet habitual en les nostres vides, i a part de lluitar contra les causes que produeixen el canvi climàtic, caldrà combatre els efectes causats per aquest, i entre aquests efectes està l'aparició de nous virus. Una mostra d'això són els nous brots d'Hepatitis en els menors de 6 anys, produïts per l'Adenovirus, que es transmet per l'aire i provoca el desenvolupament de l'Hepatitis.

Per a combatre els efectes de la contaminació de l'aire, des de Safeinnova® s'ha dissenyat un dispositiu capaç de reduir la presència de PMs, VOCs, i de patògens mitjançant la generació de radicals hidroxils. El Radical Hidroxil (OH) és una potent substància purificadora que es genera en la naturalesa mitjançant la llum solar, l'ozó i la humitat en l'aire, és un dels gasos més reactius de l'atmosfera, de fet, és el segon desinfectant natural més potent després del fluor i molt més potent que l'ozó, no obstant això, a diferència d'aquests, el radical hidroxil no és tòxic, ja que s'acabarà descomponent en aigua i oxigen (H₂O i O2), per la qual cosa permet conviure amb l'equip en funcionament 24/7.

La seva tecnologia específica està basada en els processos d'oxidació avançats (POA), mitjançant la qual aconsegueix generar i emetre a l'ambient els Radicals Hidroxils a partir de la ionització de peròxid d'hidrogen.

Share this post

Comments (0)

No comments at this moment